ابرك

 

   
 
   
 
Thursday, February 20, 2003
 
فردا سالروز تولد بهترين و قديميترين دوستم است.دوستي كه وقتي كودك بودم همبازي ام بوده،روز اول مدرسه همراهم به مدرسه آمده، در دورهء نوجواني در صفهاي جشنواره با من ايستاده و اكنون در آغاز جواني ام اولين كسي است كه نوشته هايم را مي خواند و پاي حرفهايم مي نشيند و پاي حرفهايش مي نشينم.تصادفا” اين بهترين دوست، مادرم نيز هست.با هيچكس به اندازهء او راحت نيستم و از هيچكس هم به اندازهء او خجالت نمي كشم،از اين جهت كه خيلي كمتر از آنچيزي هستم كه آدمي كه مادرش زني همچون او بوده بايد باشد. آهنگي هم كه امشب روي وبلاگم گذاشته ام آهنگي است كه مي دانم خيلي دوست دارد. نازنين مادر تولدت مبارك.

Tuesday, February 18, 2003
 
گالري عكس
 
 
آرشيــــو

 
   

Home